Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 30 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
23/NQ-HĐND 15/12/2023 Đang có hiệu lực
22/NQ-HĐND 15/12/2023 Đang có hiệu lực
21/NQ-HĐND 29/09/2022 Đang có hiệu lực
17/NQ-HĐND 07/09/2022 Đang có hiệu lực
19/NQ-HĐND 07/09/2022 Đang có hiệu lực
18/NQ-HĐND 07/09/2022 Đang có hiệu lực
11/NQ-HĐND 12/07/2022 Đang có hiệu lực
16/NQ-HĐND 12/07/2022 Đang có hiệu lực
15/NQ-HĐND 12/07/2022 Đang có hiệu lực
12/NQ-HĐND 12/07/2022 Đang có hiệu lực
13/NQ-HĐND 12/07/2022 Đang có hiệu lực
09/NQ-HĐND 12/07/2022 Đang có hiệu lực
08/NQ-HĐND 12/07/2022 Đang có hiệu lực
16/NQ-HĐND 12/07/2022 Đang có hiệu lực
14/NQ-HĐND 12/07/2022 Đang có hiệu lực
02/NQHĐND 14/04/2022 Đang có hiệu lực
40/NQ-HĐND 16/12/2021 Đang có hiệu lực
42/NQ-HĐND 16/12/2021 Đang có hiệu lực
41/NQ-HĐND 16/12/2021 Đang có hiệu lực
43/NQ-HĐND 16/12/2021 Đang có hiệu lực