Tìm kiếm

Tìm thấy 8 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Kết luận thanh tra công tác quản lý NSNN và nguồn thu khác năm 2020 tại Phòng NN&PTNT huyện Phước Sơn 2022
2 Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phước Sơn 2022
3 Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại phòng Nội vụ huyện Phước Sơn 2022
4 Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Phước Sơn 2022
5 Kết luận thanh tra tổ chứ thực hiện trồng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng tại xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn thuộc Dự án BV&PTR năm 2013 2022
6 Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước năm 2020 và Đầu tư XDCB năm 2020, năm 2021 tại UBND xã Phước Công, huyện Phước Sơn 2022
7 Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về Tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng năm 2020, năm 2021 tại UBND xã Phước Năng, huyện Phước Sơn 2022
8 Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về Tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng năm 2020, năm 2021 tại UBND xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn 2022