Tìm kiếm

Tìm thấy 18 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 KẾT LUẬN THANH TRA TRÁCH NHIỆM THỦ TRƯỞNG VỀ THI HÀNH LUẬT TCD, KNTC, PCTN NĂM 2021,2022 CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH-THCS LÝ TỰ TRỌNG 2024
2 KẾT LUẬN THANH TRA TRÁCH NHIỆM THỦ TRƯỞNG VỀ THI HÀNH LUẬT TCD, KNTC, PCTN NĂM 2021,2022 CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH-THCS PHƯỚC NĂNG 2024
3 KẾT LUẬN THANH TRA TRÁCH NHIỆM THỦ TRƯỞNG VỀ THI HÀNH LUẬT TIẾP CÔNG DÂN, KNTC VÀ PCTN NĂM 2021-2022 ĐỐI VỚI HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM 2024
4 KẾT LUẬN Thanh tra chuyên đề về công tác quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng trên địa bàn thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2022 2024
5 kết luận thanh tra công tác chuyên môn nghiệp vụ năm học 2022-2023 và sử dụng ngân sách nhà nước năm 2021 tại trường PTDTBTTH&THCS Phước Lộc 2023
6 Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng NSNN năm 2022 tại Phòng TNMT huyện 2023
7 Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Phước Sơn, giai đoạn 2019 - 2022 2023
8 KẾT LUẬN và KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KẾT LUẬN thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 2023
9 Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 2023
10 Kết luận Thanh tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước năm 2021 tại UBND xã Phước Thành, huyện Phước Sơn 2023
11 Kết luận thanh tra công tác quản lý NSNN và nguồn thu khác năm 2020 tại Phòng NN&PTNT huyện Phước Sơn 2022
12 Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phước Sơn 2022
13 Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại phòng Nội vụ huyện Phước Sơn 2022
14 Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Phước Sơn 2022
15 Kết luận thanh tra tổ chứ thực hiện trồng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng tại xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn thuộc Dự án BV&PTR năm 2013 2022
16 Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước năm 2020 và Đầu tư XDCB năm 2020, năm 2021 tại UBND xã Phước Công, huyện Phước Sơn 2022
17 Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về Tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng năm 2020, năm 2021 tại UBND xã Phước Năng, huyện Phước Sơn 2022
18 Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về Tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng năm 2020, năm 2021 tại UBND xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn 2022