Xã Phước Lộc


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 HỒ VAN SÁU
Ông HỒ VAN SÁU

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

2 HỒ VĂN PHIÊN
Ông HỒ VĂN PHIÊN

Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

3 Hô Văn Phiên
Ông Hô Văn Phiên

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

4 Nguyễn Thị Thu Hương
Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy