Xã Phước Lộc


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 HỒ VĂN KẾT
Ông HỒ VĂN KẾT

Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB xã

2 HỒ VĂN TRƯNG
Ông HỒ VĂN TRƯNG
3 HỒ THỊ HIỀN
Bà HỒ THỊ HIỀN

Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

4 HỒ THỊ HÂU
Bà HỒ THỊ HÂU

Chức vụ: PCT Hội Phụ nữ xã

5 HÔ VĂN THUẦN
Ông HÔ VĂN THUẦN

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã

6 NGUYỄN NGỌC HẠ QUYÊN
Bà NGUYỄN NGỌC HẠ QUYÊN

Chức vụ: PCT Hội Nông dân xã

7 HỒ VAN SÁU
Ông HỒ VAN SÁU

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

8 HỒ VĂN PHIÊN
Ông HỒ VĂN PHIÊN

Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

9 NGUYỄN THỊ NGHĨA
Bà NGUYỄN THỊ NGHĨA

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN xã

10 NGUYỄN CHÍ LỰC
Ông NGUYỄN CHÍ LỰC

Chức vụ: PCT UBMTTQVN xã

11 LƯU HUYỀN THOẠI
Ông LƯU HUYỀN THOẠI

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

12 PHẠM THỊ PHƯỢNG
Ông PHẠM THỊ PHƯỢNG

Chức vụ: Công chức Tài chính - kế toán xã

13 HỒ VĂN LONG
Ông HỒ VĂN LONG

Chức vụ: PCT UBND xã

14 BÙI DƯƠNG QUỐC ANH
Ông BÙI DƯƠNG QUỐC ANH

Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê xã

15 HUỲNH KIM HOÀNG
Ông HUỲNH KIM HOÀNG

Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán xã

16 TÂN TẤN THÀNH
Ông TÂN TẤN THÀNH

Chức vụ: Công chức Địa chính - xây dựng xã

17 ĐẶNG THỊ THANH HOA
Bà ĐẶNG THỊ THANH HOA

Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã

18 HỒ THỊ MINH
Bà HỒ THỊ MINH

Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê xã

19 HỒ VĂN TÁ
Ông HỒ VĂN TÁ

Chức vụ: Bí thư Đoàn Thanh niên xã

20 HỒ THỊ NGÂN
Bà HỒ THỊ NGÂN

Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã