Trung tâm Y tế huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Hồ Thị Chăm
Ông Hồ Thị Chăm

Chức vụ: Văn Thư

2 Nguyễn Hữu Long
Ông Nguyễn Hữu Long

Chức vụ: Giám đốc