Mặt trận - Đoàn thể huyện Phước Sơn


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Văn B
Ông Nguyễn Văn B

Chức vụ: CHủ tịch

2 Zơ Râm Thị Kim Sa
Bà Zơ Râm Thị Kim Sa

Chức vụ: Bí Thư Huyện đoàn

3 Nguyễn Thị Hồng
Bà Nguyễn Thị Hồng

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN huyện

4 Vũ Đình Cuối
Ông Vũ Đình Cuối

Chức vụ: Chủ tịch Hội nông dân huyện

5 Trần Tiến
Ông Trần Tiến