Tìm kiếm

Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Công khai tình hình thực hiện thu chi ngân sách quý III/2022 2022
2 Công khai tình hình thực hiện thu chi ngân sách quý II2022 2022
3 Phê duyệt quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 2022
4 Công khai tình hình thực hiện thu chi ngân sách quý II/2022 2022
5 Công khai tình hình thực hiện thu chi ngân sách quý I/2022 2022
6 Quyết đinh công khai dự toán năm 2022 2022
7 Công bố công khai số liệu quyết toán NSNN năm 2021 2021
8 Công bố công khai số liệu quyết toán NSNN năm 2021 2021
9 Công bố công khai số liệu quyết toán NSNN năm 2021 2021
10 Công bố công khai số liệu quyết toán NSNN năm 2021 2021
11 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 2021
12 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 2021
13 Tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021, Xây dựng dự toán ngân sách năm 2022 2021
14 Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nam 2021, phuong hướng nhiệm vụ 2022 2021
15 Công khai tình hình thực hiện thu chi ngân sách quý III/2021 2021
16 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 2021