Tìm kiếm

Tìm thấy 26 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2024 2024
2 Công khai tình hình thực hiện dự toán 12 tháng của năm 2023 2024
3 Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 2024
4 Quyết định Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 2023
5 Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 09 tháng đầu năm 2023 2023
6 Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2023 2023
7 Báo cáo Công khai tình hình thực hiện thu chi ngân sách quý I/2023 2023
8 Quyết định Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2022 2023
9 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước 2023 2023
10 Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Phòng Nông nghiệp và PTNT 2023
11 Công khai tình hình thực hiện thu chi ngân sách quý III/2022 2022
12 Công khai tình hình thực hiện thu chi ngân sách quý II2022 2022
13 Phê duyệt quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 2022
14 Công khai tình hình thực hiện thu chi ngân sách quý II/2022 2022
15 Công khai tình hình thực hiện thu chi ngân sách quý I/2022 2022
16 Quyết đinh công khai dự toán năm 2022 2022
17 Công bố công khai số liệu quyết toán NSNN năm 2021 2021
18 Công bố công khai số liệu quyết toán NSNN năm 2021 2021
19 Công bố công khai số liệu quyết toán NSNN năm 2021 2021
20 Công bố công khai số liệu quyết toán NSNN năm 2021 2021