Tìm kiếm

Tìm thấy 25 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Phê duyệt bổ sung danh sách học sinh và kinh phí hỗ trợ học kỳ 2 năm học 2023-2024 của 06 đơn vị 2024
2 Phê duyệt bổ sung danh sách học sinh và kinh phí hỗ trợ học kỳ 2 năm học 2023-2024 2024
3 Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Phước Sơn năm 2023 2024
4 Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Phước Sơn năm 2023 2024
5 KH tuyển dụng viên chức Giáo dục và Đào tạo năm 2023 2023
6 Kế hoạch tuyển sinh các cấp học, năm học 2023-204 2023
7 Phê duyệt danh sách trẻ em mầm non Trường MGLX Chánh Công được hưởng chế độ ăn trưa theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ, Học kỳ II năm học 2022-2023. 2023
8 Thông báo điểm trúng tuyển, xác nhận nhập học và thời gian tựu trường của học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT Khâm Đức năm học 2022-2023 2022
9 Thông báo điểm trúng tuyển, xác nhận nhập học và thời gian tựu trường của học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT Khâm Đức năm học 2022-2023 2022
10 Thông báo điểm trúng tuyển, xác nhận nhập học và thời gian tựu trường của học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT Khâm Đức năm học 2022-2023 2022
11 Kê hoạch tuyển sinh các cấp học năm học 2022-2023 2022
12 Kê hoạch tuyển sinh các cấp học năm học 2022-2023 2022
13 Kê hoạch tuyển sinh các cấp học năm học 2022-2023 2022
14 Kế hoạch tuyển sinh các cấp học năm học 2022-2023 2022
15 Kế hoạch tuyển sinh các cấp học năm học 2022-2023 2022
16 Kế hoạch tuyển sinh các cấp học năm học 2022-2023 2022
17 Kế hoạch tuyển sinh các cấp học năm học 2022-2023 2022
18 QĐ phê duyệt danh sách người học được hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính Phủ, Học kỳ II năm học 2021-2022 (Từ 01/01/2022 đến 31/5/2022) 2022
19 Quyết định phê duyệt danh sách trẻ em mẫu giáo được hưởng chế độ theo Nghị định số 1052020NĐ-CP ngày 0892020 của Chính phủ, Học kỳ II năm học 2021-2022 (Từ 01012022 đến 3152022) 2022
20 Quyết định phê duyệt danh sách giáo viên Mầm non, Mẫu giáo tham gia dạy lớp ghép, dạy tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số, Học kỳ II năm học 2021-2022 (Từ tháng 012022 đến 52022) 2022