Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!

Quản lý văn bản

[Trở về]
Tiêu đề Nghị đinh 97 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung 1 số điều của NĐ 81/2013
Tệp tin gốc 97_2017_ND-CP_320311  
STTTiêu đề
1 Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phước Sơn
2 Quyết định 2040/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v Phê duyệt Quy hoạch và Ban hành quy định quản lý xây dựng thị trấn Khâm Đức và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2025 và năm 2030
3 Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất 2018
4 Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2018 của huyện Phước Sơn
5 Đẩy mạnh tuyên truyền vận động không rải vàng mã, tiền VN và các loại tiền nước ngoài trên đường đưa tang
6 Quyết định Ban hành quy định về chế độ, định mức chi kinh phí ... của UBND tỉnh Quảng Nam
7 Thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
8 Triển khai thực hiện QĐ số 14/2015/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ
9 Thực hiện luật xây dựng số 50/2014 QHK13 ngày 18/6/2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
10 Nghị định số 84/2014 của CP về 1 số luật thực hành tiết kiệm, chống loãng phí
11 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển của Hội đồng Phối hợp
12 Tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh
13 Tăng cường công tác quản lý chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt
14 Nâng cao tỷ lệ tiêm chủng
15 Thông tin, tuyên truyền về triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt"
[Trở về]

QUẢNG CÁO